IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Patricia Seynaeve ( handelsnaam: Jouw Huid )
Stasegemsestraat 47
8530 Harelbeke

E-mailadres: patricia@jouwhuid.be
Telefoonnummer: +32 (0)56 710 789
Ondernemingsnummer: 0882.995.651

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 1. Definities

1.1 In onderstaande algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Verkoper: Patricia Seynaeve (handelsnaam Jouw Huid) , met maatschappelijke zetel gevestigd te B8530 Harelbeke, Stasegemsestraat 47, en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0882.995.651
 2. Koper: elke natuurlijke en/of rechtspersoon die, al dan niet beroepsmatig/professioneel, beroep doet op de (verkoop)diensten van Patricia Seynaeve (handelsnaam Jouw Huid).
 3. Offerte(s): alle aanbiedingen van Patricia Seynaeve (handelsnaam Jouw Huid)  aan de Koper met wie beoogd wordt een (verkoop)overeenkomst aan te gaan.
 4. Overeenkomst(en): elke dienstverlenings- en/of verkoopovereenkomst tussen Patricia Seynaeve (handelsnaam Jouw Huid) en de Koper met wie een overeenkomst wordt gesloten.
 5. Product(en): alle door Patricia Seynaeve (handelsnaam Jouw Huid) en/of diens aangestelden ontwikkelde producten, zoals deze onder meer terug te vinden zijn op onze websites jouwhuid.be en shop.jouwhuid.be
 6. Algemeen

2.1 Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Verkoper en de Koper, alsook op alle Offertes en Overeenkomsten tussen de Verkoper en de Koper, voor zover hier door partijen niet schriftelijk van is afgeweken. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de internetsite van de Verkoper.

2.2 Elke bestelling bij de Verkoper en/of levering bij de Koper betekent de kennisname en uitdrukkelijke aanvaarding door de Koper van deze algemene voorwaarden (met inbegrip van onder meer de leverings- en betalingsvoorwaarden). De Verkoper behoudt zich weliswaar het recht voor haar algemene voorwaarden (en in het bijzonder haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden) op elk moment te wijzigen zonder voorafgaandelijke verwittiging.

2.3 Bedingen of (algemene en/of specifieke) voorwaarden gesteld door de Koper of derden, ongeacht of zij afwijken van huidige algemene voorwaarden, zijn niet tegenstelbaar aan de Verkoper, behoudens indien zij uitdrukkelijk door de Verkoper schriftelijk zijn aanvaard.

2.4 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden om één of ander reden ongeldig zou bevonden worden, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing en wordt de ongeldig bevonden bepaling vervangen door de dichtst benaderende bepaling die wettelijk mogelijk is.

2.5 Onlineverkoop van de Producten door de Koper is enkel mogelijk mits de Koper ook minstens één fysieke winkel heeft en mits de onlineverkoop beantwoordt aan dezelfde kwaliteitsvereisten, ondermeer inzake presalesservice, die de Verkoper oplegt aan de offlineverkoop. In voorkomend geval zullen de bepalingen omtrent onlineverkoop in een afzonderlijke overeenkomst worden vastgelegd.

 1. Leveringsvoorwaarden

3.1 Alle leveringen van Producten en/of andere zaken van de Verkoper vinden plaats tot zolang de voorraad strekt.

3.2 De Verkoper verbindt zich ertoe om met inachtneming van de regels van de (ver)koop op afstand alle aanvaarde bestellingen uiterlijk binnen een termijn van 30 dagen uit te voeren, waarbij steeds toepassing dient gemaakt van het principe van de middelen –en/of inspanningsverbintenissen. Indien dit aldus niet mogelijk is omdat de bestelde Producten en/of andere zaken niet op voorraad zijn of niet meer leverbaar zijn, omdat er om een of andere reden abnormale vertraging is (dewelke niet te wijten is aan de Koper), of nog omdat een bestelling niet (geheel) kan worden uitgevoerd (om redenen vreemd aan de Koper), dan stelt de Verkoper de Koper uiterlijk één maand na plaatsing van de aanvaarde bestelling hiervan in kennis en heeft de Koper in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren, met uitzondering van hetgeen gesteld wordt in artikel 13.4.

3.3 Aan de leveringsplicht van de Verkoper is, behoudens tegenbewijs, voldaan van zodra de bestelde Producten en/of andere zaken aan de Koper zijn aangeboden. Bij thuisbezorging en/of levering in de magazijnen van de Koper of een andere door deze laatste gekozen plaats, strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

3.4 Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de Koper, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

3.5 Vanaf de levering draagt de Koper alle risico’s met betrekking tot de verkochte Producten en/of andere zaken, in het bijzonder de risico’s van het vervoer, zelfs indien dit door de zorgen van de Verkoper of in opdracht van de Verkoper geschiedt.

3.6 Alle op de internetsite van de Verkoper genoemde termijnen van uitvoering en/of levering worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn aldus louter indicatief. Aan de aldaar vermelde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend, en zij zijn geenszins bindend in hoofde van de Verkoper.

3.7 Geen enkele vertraging in de uitvoering en/of levering door toeval of overmacht kan de aansprakelijkheid van de Verkoper in het gedrang brengen, noch kan dit aanleiding geven tot (schade)vergoedingen, boetes, of gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst (met inbegrip van de annulering van de bestelling) ten laste van de Verkoper.

3.8 Indien een pakket door de koper niet wordt afgehaald bij het DPD parcelpunt wordt dit na 14 dagen terug naar de verkoper (Jouw Huid) gestuurd. Hiervoor wordt een extra transport en administratieve kost van 20 euro aangerekend. Indien de koper het pakket nogmaals wil laten opsturen worden de extra verzendingskosten ook aangerekend. Wil de koper afzien van zijn aankoop, dan wordt enkel de prijs van de producten terugbetaald mits aftrek van de bovenstaande kosten.

Verkoopprijzen

4.1 De verkoopprijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke en/of overheidsmaatregelen dit noodzakelijk maken of indien de derden van wie de Verkoper afhankelijk is voor de productie van haar Producten en/of andere zaken (o.a. leveranciers en fabrikanten) in de tussentijd prijsverhogingen doorvoeren, dewelke dan tegenstelbaar zijn aan de Koper.

4.2 Alle verkoopprijzen op de internetsite van de Verkoper zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Eventuele gevolgen van dergelijke druk- en zetfouten kunnen geenszins de aansprakelijkheid van de Verkoper in het gedrang brengen. De verkoopprijzen zijn in EURO en inclusief 21% BTW, of dienovereenkomstig 6% BTW. Voor professionele Kopers worden prijzen exclusief BTW weergegeven.

4.3 De BTW en andere mogelijke (direct en indirecte) belastingen zijn steeds ten laste van de Koper.

4.4 De Verkoper heeft het recht adviesprijzen voor de verdere verkoop van de Producten aan de Koper mee te delen.

 1. Herroepingsrecht

5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, waarbij tussen de Verkoper en de Koper een Overeenkomst op afstand is ontstaan, heeft de Koper de mogelijkheid om de Verkoper te informeren over zijn wens om zich te herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de Koper of door de Koper aangewezen derde fysiek bezit neemt van de Producten en/of andere zaken. De Koper zal dit herroepingsrecht dienen uit te oefenen overeenkomstig te bepalingen van het Wetboek van Economisch Recht, waarbij de modaliteiten van terugzending (door de Koper) en terugbetaling (door de Verkoper) tevens aan deze wet onderhevig zijn.

5.2 Het herroepingsrecht, zoals omschreven in artikel 5.1, heeft slechts betrekking op de geleverde Producten en/of andere zaken.

5.3 De Koper kan echter in geen geval het herroepingsrecht uitoefenen als:

 1. De geleverde Producten en/of andere zaken zijn vervaardigd volgens de specificaties van de Koper of duidelijk voor een specifieke persoon zijn bestemd;
 2. De geleverde Producten en/of andere zaken snel kunnen bederven of beperkt houdbaar zijn;
 3. De verzegelde Producten en/of andere zaken na de levering geopend zijn en niet teruggezonden kunnen worden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne;
 4. De geleverde Producten en/of andere zaken na de levering onherroepelijk zijn vermengd met andere goederen;
 5. De beveiliging van de materiële drager van de Producten en/of andere zaken, bestaande in audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, is verbroken na levering.

5.4 De Producten en/of andere zaken van de Verkoper, voorzien van een vervaldatum, worden na het verstrijken van deze vervaldatum nooit teruggenomen, zonder dat de Koper ook enig recht op (gedeeltelijke) terugbetaling en/of gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst (met inbegrip van annulering van de bestelling) kan doen gelden.

 1. Gegevensbeheer

6.1 Indien de Koper een bestelling plaatst bij de Verkoper, dan worden diens gegevens opgenomen in het klantenbestand van de Verkoper behoudens schriftelijk bezwaar daartoe vanwege de Koper. Deze gegevens zijn bestemd voor intern gebruik, maar kunnen eveneens aangewend worden om de Koper op de hoogte te brengen van eventuele toekomstige promoties. De Koper heeft het recht deze gegevens in te kijken en de eventuele verbetering ervan aan te vragen.

6.2 Alle persoonsgegevens die door de Verkoper worden verworven zijn het voorwerp van de Belgische wetten, meer bepaald de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Als persoonsgegevens en/of informatie anoniem worden gemaakt houden ze echter op persoonsgegevens te zijn die onderworpen zijn aan de voorwaarden van deze wet. In dat geval houden bovengenoemde rechten en/of plichten op te bestaan.

6.3 De Verkoper zal de privacy van de gebruikers van de internetsite respecteren en dit tevens in lijn met haar Privacy Statement dat voor iedereen toegankelijk is en opgenomen is op de internetsite van de Verkoper.

 1. Garantie

7.1 De garantietermijn van de Verkoper komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De Verkoper kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor de uiteindelijke geschiktheid van de geleverde Producten en/of andere zaken voor elke individuele toepassing door de Koper, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van deze Producten en/of andere zaken.

7.2 De Koper verbindt zich ertoe de geleverde Producten en/of andere zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat deze verkeerd, ondeugdelijk of onvolledig zijn, dan dient de Koper (alvorens over te gaan tot terugzending aan de Verkoper) deze gebreken schriftelijk mee te delen aan de Verkoper. Eventuele gebreken of verkeerdelijk geleverde Producten en/of andere zaken dienen daarbij uiterlijk twee maanden na levering aan de Verkoper te worden gemeld. Terugzending van de Producten en/of andere zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

7.3 Indien de klacht(en) van de Koper door de Verkoper gegrond worden bevonden, zal de Verkoper naar haar vrije keuze de geleverde Producten en/of andere zaken kosteloos vervangen dan wel met de Koper een schriftelijke regeling over de herstelvergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van de Verkoper steeds beperkt is tot maximaal het factuurbedrag van de bestelde en geleverd Producten en/of andere zaken.

7.4 De Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade in hoofde van de Koper of aan diens goederen, behoudens in geval van opzet of bedrog in haren hoofde. Elk ander geval kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, en ongeacht de aard van de schade (indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst). De Verkoper kan evenmin aansprakelijk gesteld worden ten gevolge van het verkeerd aanwenden door de Koper van de Producten en/of andere zaken van de Verkoper.

7.6 Hoger vermelde garantie geldt echter niet indien:

 1. En zolang de Koper jegens de Verkoper in gebreke is en blijft om zijn verplichtingen na te komen;
 2. De Koper de aan hem geleverde Producten en/of andere zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 3. De geleverde Producten en/of andere zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld geworden of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld, of in strijd met de aanwijzingen van de Verkoper en/of de gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
 4. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 5. Betalingsvoorwaarden

8.1 De eigendomsoverdracht van de geleverde Producten en/of andere zaken geschiedt slechts na volledige betaling door de Koper, zoals ook vermeld in artikel 14.

8.2 Binnen de 8 dagen te rekenen vanaf de aanvaarde bestelling dienen de bestelde Producten en/of andere zaken betaald te worden. Alle bestellingen met leveringen in het buitenland worden contant betaald.

8.3 Bij gebreke aan betaling van de factuur binnen de voorziene termijn wordt ze van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10%, met een minimum van € 100,00. Elke niet (tijdig) betaalde factuur brengt bovendien vanaf de vervaldag en zonder de noodzaak tot ingebrekestelling, een intrest per begonnen maand aan de intrestvoet conform artikel 5 van de Wet d.d. 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, onverminderd de kosten verbonden aan de gedwongen uitvoering. De Koper verklaart tevens om bij invordering op grond van art. 1394/20 Ger. W. – 1394/27 Ger. W. alle kosten ten laste te nemen, ook indien in de loop van de procedure alsnog enige betwisting wordt aangevoerd.

8.4 Bij niet-betaling op de vervaldag om welke reden ook of bij het niet in ontvangst (willen) nemen van correcte en onbeschadigd geleverde Producten en/of andere zaken, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Bij niet-betaling op de vervaldag valt in ieder geval de garantieverplichting van de Verkoper ten opzichte van de Koper weg.

8.5 Behoudens een daartoe door partijen uitdrukkelijk gestipuleerd beding op het ogenblik van de bestelling, is de Koper niet gerechtigd om een bepaalde som van het verschuldigde bedrag in te houden ten titel van waarborg.

8.6 Bij niet-betaling binnen de voorziene termijn, en mits een voorafgaandelijke schriftelijke ingebrekestelling, heeft de Verkoper het recht om de Overeenkomst te ontbinden ten laste van de Koper. De Verkoper behoudt zich in dergelijk geval het recht voor om de geleverde Producten en/of andere zaken die nog in het bezit zijn van de Koper terug te nemen, in welk geval de Koper zich ertoe verbindt om hiervoor zijn medewerking te verlenen. In dit geval blijft weliswaar de volledig gefactureerde prijs door de Koper verschuldigd, verhoogd met de conventionele schadevergoeding en de conventionele intresten wegens laattijdige betaling, minstens ten belope van de waarde van de Producten en/of andere zaken die niet konden worden gerecupereerd.

8.7 Betaalde voorschotten kunnen echter in geen geval worden teruggevorderd door de Koper.

 1. Aanbiedingen

9.1 Aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders in de aanbieding is vermeld. De Verkoper kan ook geenszins gebonden geacht worden door een aanbieding indien de Koper wist of minstens had dienen te weten dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

9.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de Koper, dewelke schriftelijk dient te gebeuren, behoudt de Verkoper zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die schriftelijke aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Mondelinge toezeggingen verbinden de Verkoper slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door haar zijn bevestigd. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn bovendien slechts van kracht indien zij schriftelijk werden overeengekomen.

9.3 Aanbiedingen van de Verkoper, evenals staffelkortingen  gelden niet automatisch voor eventuele nabestellingen.

 1. Geldigheid van Overeenkomsten

10.1 Een Overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper kan slechts geldig tot stand komen nadat een bestelling vanwege de Koper door de Verkoper werd aanvaard.

10.2 De Verkoper behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren mits vooruitbetaling.

 1. Beëindiging / schorsing van Overeenkomsten

11.1 De vorderingen van de Verkoper, dewelke al dan niet het gevolg zijn van een Overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper, zijn onmiddellijk opeisbaar in hoofde van de Koper in de volgende gevallen:               

 1. Indien na het sluiten van de Overeenkomst aan de Verkoper omstandigheden ter kennis komen die de Verkoper voldoende grond geven te vrezen dat de Koper niet aan zijn verbintenissen/verplichtingen zal voldoen;
 2. Indien de Verkoper de Koper bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft een zekerheid te stellen voor de goede nakoming van de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
 3. In alle gevallen van liquidatie, faillissement of uitstel van betaling vanwege de Koper, bijvoorbeeld (doch niet uitsluitend) omwille van een procedure in het kader van de Wet op de Continuïteit van de Ondernemingen;
 4. Indien blijkt dat de Koper de Producten en/of andere zaken van de Verkoper doorverkoopt aan een andere professionele (ver)koper met het zicht op de verdere verdeling van deze goederen;
 5. Indien blijkt dat de Koper de Producten en/of andere zaken van de Verkoper online verkoopt;
 6. Indien blijkt dat er klachten zijn met betrekking tot de dienstverlening vanwege de Koper (en/of diens aangestelden) die de goede naam van de Producten en/of andere zaken van de Verkoper in het gedrang brengen.

11.2 In hoger vermelde (niet-limitatieve) gevallen kan de Verkoper naar keuze de verdere uitvoering van de Overeenkomst opschorten dan wel tot ontbinding van de Overeenkomst overgaan, een en ander onverminderd het recht van de Verkoper om schadevergoeding te vorderen.

11.3 Inbreuken op deze overeenkomst door de Koper verlenen de Verkoper het recht om hetzij de leveringen op te schorten, hetzij zondermeer te stoppen, zonder enig op recht op schade vergoeding van welke aard ook bij de Koper.

 1. Afbeeldingen en specificaties

12.1 Alle afbeeldingen (onder meer foto’s, tekeningen, enz.) alsook alle gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, enz. op de internetsite van de Verkoper gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of (reden tot) ontbinding van de Overeenkomst.

 1. Overmacht

13.1 De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden indien en voor zover zij haar verbintenissen niet kan nakomen ten gevolge van overmacht.

13.2 Onder andere de volgende zaken tellen als overmacht: onvoorziene omstandigheden, van welke aard ook, zoals (maar niet beperkt tot) mobilisatie, oorlog en oorlogsdreiging, quota of andere regeringsmaatregelen, staking, verkeersopstopping, brand, vorst, epidemies, verstoringen van het verkeer, gebreken in hulp- of transportmiddelen, demonstraties, elektriciteits-, computer- en netwerkpannes, evenals vertraging en/of verzuim/nalatigheid door derden (o.a. leveranciers en/of fabrikanten) van wie de Verkoper om welke reden dan ook afhankelijk is om naar behoren haar verplichtingen ten aanzien van de Koper te voldoen, als gevolg waarvan de Verkoper redelijkerwijze niet in staat is haar verplichtingen tijdig uit te voeren of uit te voeren tout court, of niet zonder zware bijkomende inspanningen en/of kosten.

13.3 De Verkoper behoudt zich in geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval kan de Verkoper gehouden zijn enige boete en/of schadevergoeding te betalen.

13.4 In geval van opschorting en/of beëindiging ten gevolge van overmacht heeft de Verkoper het recht om het (eventueel) reeds geleverde dan wel het leverbare deel aan te rekenen en te factureren aan de Koper en de Koper verbindt zich ertoe deze factuur te voldoen en tot betaling aan de Verkoper over te gaan. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde dan wel leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 1. Eigendomsvoorbehoud

14.1 Alle door de Verkoper aan de Koper verkochte en/of geleverde Producten en andere zaken blijven eigendom van de Verkoper zolang niet is overgegaan tot integrale betaling van de verkoopprijs (eventueel vermeerderd met boetes, kosten en interesten), zelfs indien zij werden geïncorporeerd en/of gewijzigd op welke wijze ook. Hetzelfde geldt zolang de Koper zijn verbintenissen, andere dan diens verplichting tot betaling van de verkoopprijs, uit hoofde van de huidige Overeenkomsten of eerdere/latere gelijksoortige Overeenkomsten niet heeft voldaan, daarbij inbegrepen de door de Koper nalatig verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige Overeenkomsten. Alle risico’s dienaangaande zijn ten laste van de Koper.

14.2 De door de Verkoper verkochte en/of geleverde Producten en andere zaken dewelke onder voormeld eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, doch nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Het is de Koper als verkooppunt van de Verkoper evenwel nooit toegestaan deze Producten en andere zaken te verkopen aan een andere Koper (in het bijzonder doch niet uitsluitend verkooppunten van de Verkoper), zelfs niet in het geval van faillissement.

14.3 De Koper is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

14.4 Door de bestelling geeft de Koper reeds onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan de Verkoper of een door de Verkoper vrij aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin de Verkoper haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die Producten en andere zaken aldaar mee te nemen.

14.5 Indien een derde beslag legt op de onder eigendomsvoorbehoud verkochte en/of geleverde Producten en andere zaken, dan wel rechten daarop wil vestigen of doen gelden, verbindt de Koper zich ertoe om de Verkoper hiervan onmiddellijk, minstens binnen een redelijke termijn dewelke de Verkoper geenszins mag schaden, schriftelijk in kennis te stellen.

 1. Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

15.1 Op alle Overeenkomsten is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

15.2 In geval van een geschil omtrent de interpretatie en/of uitvoering van de Overeenkomsten met de Koper (met inbegrip van hoger vermelde algemene voorwaarden), zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk, dan wel het vredegerecht van het eerste kanton Kortrijk bevoegd om recht te spreken overeenkomstig de Belgische wetgeving en/of handelsgebruiken, waarbij de Verkoper zich het recht voorbehoudt om de Koper te dagvaarden bij de rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn overeenkomstig de woonplaats en/of maatschappelijke zetel van de Koper. Partijen verbinden zich er evenwel toe om steeds te trachten elk mogelijk geschil in onderling overleg op te lossen.

 
Opgemaakt op 6 maart 2021